Záruka, vady zboží, reklamace

 1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů / balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je zákazník za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.
  Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na adresu: www.svicky.beemaja.cz
  Miroslav Mašek
  Pražákova 30
  619 00 Brno
  na telefon +420 723459453
 2. Kupující má právo na výměnu zboží v případě, že při dodání zboží jsou obaly zboží porušené a zboží nemá vlastnosti obvyklé objednanému druhu zboží. Záruka za zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jako senzorické vady zboží mohou být uznány jen zjevné vady zboží, které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží, bude-li prodávajícímu zboží předloženo a bude-li obsahovat alespoň 80 % svého obsahu. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný. Ohledně vad a záruk se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí, není-li výše uvedeno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo nevhodným zacházením se zbožím ze strany zákazníka, jakožto i nedodržením bezpečnostních a požárních předpisů, nedodržením návodů na použití a dalších pokynů uvedených na www.svicky.beemaja.cz a www.beemaja.cz.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč. Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od data převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

 1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: Vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem, email však vše urychlí. Pozor! Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).
 2. Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návody apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení, nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.
 3. Zboží zašlete na odesílací adresu (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě na dobírku.
 4. Po doručení vraceného zboží Vám bude vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na uvedenou adresu. Vaše finanční prostředky obdržíte nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 5. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.), tím není dotčeno právo kupujícího odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně