Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

www.svicky.beemaja.cz

Miroslav Mašek
Pražákova 30
619 00 Brno

Mob.: +420 723459453
Tel/fax: +420 516465301
E-mail: e-shop@beemaja.cz

IČO: 48862223
DIČ: CZ6101211292

Bankovní spojení: KB Boskovice, účet č.: 19-4882620217/0100

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svicky.beemaja.cz, jehož provozovatelem je
Miroslav Mašek
Pražákova 30
619 00 Brno
dále jen "prodávající".

Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.svicky.beemaja.cz. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Podmínky vymezují a specifikují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího, upravují vztahy mezi nimi a jsou pro obě strany závazné. Objednáním zboží souhlasíte s těmito Podmínkami. Objednání zboží prostřednictvím e-shopu se považuje za závazné. Tyto Podmínky neupravují vztahy mezi prodávajícím a dalším obchodním subjektem (např. obchodem).

Objednání zboží

Po vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání bude kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím uvedenou e-mailovou adresu. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo krácení objednávky v případě vyprodání konkrétní položky.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající i zákazník mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.svicky.beemaja.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Cena zboží

Cena zboží je uvedena včetně DPH. V případě zaslání zboží na uvedenou adresu účtujeme poštovné dle aktuálně platných tarifů. Při osobním odběru se neplatí žádné poštovné a je nutno platit v hotovosti.

Pokud z nějakého důvodu nebude prodávající moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené v objednávce kupujícího, kupující bude o tomto informován a požádán o odsouhlasení navýšení ceny. Pokud kupující nevysloví s navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení (oznámení navýšení ceny) kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

Nedílnou součástí VOP jsou i veškeré číslované přílohy a veškeré písemné dodatky za účelem doplnění nebo změny VOP ato včetne

 

Způsob platby a dopravy zboží

Dodací lhůta

Záruka, vady zboží, reklamace

Ochrana osobních údajů

 

Závěrečná ustanovení

  1. Prodávající je oprávněn podmínky upravovat a měnit dle svého uvážení. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Pro kupní smlouvu jsou rozhodné podmínky zveřejněné prodávajícím na www.svicky.beemaja.cz
  2. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.
  3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně jako cenu objednaného zboží platnou v den odeslání objednávky, a to včetně přepravného.
  4. S návštěvou internetových stránek www.svicky.beemaja.cz a s odesláním objednávky nejsou pro kupujícího spojené žádné poplatky ze strany prodávajícího.
  5. Internetový obchod www.svicky.beemaja.cz je určen pro koncové spotřebitele. Zákazníci mohou být fyzické osoby, organizace, fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo koncesní listiny, či právnické osoby.

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené na základě jednotlivé objednávky


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně